Uitreiking van Autovisies trophy voor:  De Auto Van Het Jaar                        update: 02-05-2003

REDEVOERINGEN OVERHANDIGING  HET WOORD IS AAN NSU
KANTTEKENINGEN NIEUWE NSU BEGINPAGINA 

Uit Milaan, Rome en Marly-le-Roy, uit Londen, Wenen en Braine 1'Alleur, uit Stuttgart, Turijn en Pallandt par Bousval en uit nog veel meer grote steden en kleine plaatsen over geheel Europa verspreid, waren de leden van de wel zeer internationale jury naar het Amsterdamse Hilton Hotel gekomen om er de feestelijkheden bij te wonen, verbonden aan de uitreiking van de trophy voor De Auto van het Jaar. 

Autovisie recipieerde. En we kunnen gerust stellen, dat het een van de drukst bezochte, zo niet de drukste ontvangst is geweest onder de zeer vele, die zich rond de openingsfestiviteiten van de RAI-tentoonstelling afspeelden. Want de komst van de jury-leden, die uit twaalf landen naar Amsterdam waren getogen, betekende nog slechts een begin van de belangstelling. Daar was ook Zijne Excellentie de Ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland, daar was ook de directeur-generaal van de NSU fabriek, Herr G. S. von Heydekampf en de vrijwel volledige staf van dit concern, daar waren vertegenwoordigers van de RAI en talloze vooraanstaande persoonlijkheden uit de wereld van de automobiel, daar was een toevloed van binnen en buitenlandse pers, radio en televisie, die het gezag, dat het door Autovisie gestichte instituut: "Verkiezing van de Auto van het jaar", zich in de loop der tijden had verworven, onmiskenbaar onderstreepten.

 FOTO 1: met een volkomen voorbijgaan aan hun huwelijksdag, merkte Frau Dr. von Heydekampf op: "Dit is het gelukkigste ogenblik in het leven van mijn man." 


REDEVOERINGEN       TERUG NAAR BOVEN

Geen uitreiking van een trophy of er komen woorden aan te pas. De hoofdredacteur van ons blad, de heer F. J. v. d. Vlugt, beet uiteraard de spits af en heette als gastheer de talrijke aanwezigen hartelijk welkom. Hij bracht nogmaals onder de aandacht, dat Autovisie in 1963 was gestart met het verkiezen van de-auto-van-het-jaar en dat deze electie tot een, door de vak wereld erkend, internationaal instituut was uitgegroeid. Het internationale karakter, zo merkte spreker op, werd verleden jaar uitdrukkelijk gesymboliseerd, toen hij, als Nederlander de aanwezigen in het Frans toesprak, een Belg het in 't Italiaans deed en een Italiaan in het Engels.

Nu was het dan een Duitse auto, de NSU Ro 80, die de hoogste onderscheiding in de internationale autowereld ten deel viel en, aldus de heer v. d. Vlugt: "De Car of the Year verkiezing heeft meer kolommen in binnen en buitenlandse couranten beslagen dan ooit. De reden ligt voor de hand. Goede initiatieven blijven nooit exclusief. Autovisie is overigens niet bang voor concurrentie zolang er eerlijk wordt gestreden. En vandaag grijp ik nogmaals de gelegenheid aan om te onderstrepen dat wij trots zijn over een jury te hebben kunnen beschikken die uit 44 bijzonder bekwame en dus deskundige leden bestond. Zij waren verdeeld over twaalf nationaliteiten en het is onze stellige overtuiging, dat uitsluitend een zo gevarieerde jury, tot een gezond en juist oordeel komen kan." 

Na tegenover de directeur-generaal van de NSU-fabriek, dr. von Heydekampf zijn gelukwensen te hebben geuit voor het feit dat juist zulk een jury diens geesteskind had gekroond, werd het woord overgedragen aan de voorzitter van de jury, Paul Frere. Waarop de heer Van der Vlugt in zijn redevoering gezinspeeld had, het feit namelijk dat er minstens drie auto's-van-het-jaar waren verkozen, noemde de heer Frere kortweg een onbeschaamdheid. Dat een goed idee wordt overgenomen is nog tot daaraan toe, maar dat de verkiezing geschiedt door een allerminst internationale jury, met andere woorden door een gezelschap waarvan objectiviteit niet de meest op de voorgrond dringende eigenschap kan zijn, is onjuiste en geeft een resultaat dat beslist niet maatgevend mag worden genoemd Verder memoreerde de Belgische spreker, dat van de 44 juryleden er 35 waren die de NSU Ro 80 als nummer een op hun ”verlanglijst" hadden gezet, terwijl er slechts een lid was, die de NSU niet onder de overige vier wagens, die de lijst van vijf reglementair moesten completeren, had opgenomen. Een verbluffend resultaat.


OVERHANDIGING   TERUG NAAR BOVEN

Toen de jury, bij monde van Paul Frere had gesproken, ging de heer Van der Vlugt over tot het uitreiken van de trophy aan de directeur-generaal van NSU en diens technisch directeur, ir. Frankenberger. Het applaus was bijna ovationeel en onder het bravo-geroep klikten de vele camera's en zoemden de filmtoestellen om het nieuws via kranten en televisie in de kortste keren over de wereld uit te dragen.

 

FOTO 2: Trophy en oorkonde zijn overhandigd. Van links naar rechts: Dipl. Ing. Victor Frankenberger, technisch directeur van de NSU-fabrieken; F. J. v. d. Vlugt, hoofdredacteur Autovisie; General Direktor G. S. von Heydekampf.


HET WOORD IS AAN NSU     TERUG NAAR BOVEN

Als de degelijkheid van de NSU Ro 80 en diens levensduur rechtevenredig mogen zijn met de grondigheid en langdurigheid van de redevoering van dr. von Heydekampf, wel dan vrezen we dat er nimmer een Ro 80 wegens slijtage vervangen zal behoeven te worden. Het is dan ook onmogelijk om van de speech zelfs maar een uittreksel te geven; wij moeten met wat trefwoorden volstaan: Spreker bracht zijn verrassing in herinnering toen hij "het" hoorde, zijn vreugde, zijn dankbaarheid, de waardevolle onpartijdigheid van de jury enz. Het project, de NSU Ro 80, uit te voeren, was voor een kleine fabriek, waaraan slechts 10.000 arbeiders verbonden zijn, een kwestie van "Sein oder nicht sein". 

FOTO 3:  Namens de 44-koppige internationale jury sprak de voorzitter, de bekende Belgische vakjournalist Paul Frere, de vele aanwezigen toe, waarbij hij de beslissing van dit instituut nog eens nader motiveerde.

Er was een groot risico aan verbonden, maar terwijl men soms dacht dat voortzetten niet meer verantwoord was, bleef men toch volhouden en gelukkig met succes, zoals thans, nu de kroon op het werk was gezet, gebleken was. Daar kwam de speech dan, zeer in het kort, wel ongeveer op neer. Na deze marathonrede wijdden de aanwezigen zich nog aan de geneugten van Autovisie's receptie, die voor een wijle door de festiviteiten was onderbroken, waarna NSU een diner aanbood, dat zowel letterlijk als figuurlijk dermate in de smaak viel, dat de gasten tot de zeer vroege morgenuren bijeen bleven. 


  KANTTEKENINGEN   TERUG NAAR BOVEN

  • TAARTJE 

Dr. Von Heydekampf in een mededeelzame bui over NSU en de Ro 80: "Wij voelen ons in Neckarsulm geen gewone autofabrikant van een massa-artikelen je kunt zoiets vergelijken met een gewone bakker en een luxe.Eigenlijk is de Ro 80 die hiernaast me staat een fraai stukje Konditorei!" Zei iemand achterdochtig: "Straks toch even voelen, misschien is-ie niet echt .... '

 

FOTO 4 boven: Autovisie recipieerde. Minstens twaalf nationaliteiten waren daartoe in een der ontvangstzalen van het Amsterdamse Hilton Hotel bijeen.    

  • WERKSTER?

NSU's directeur introduceerde tijdens het diner zoveel van zijn medewerkers dat iemand zich in opperste afwachting afvroeg wanneer nu de werkster aan de beurt zou komen....  

  • JARIGE IN DE ZAAL

De dinermuziek boog om in een "Jolly Good Fellow"-wijsje: er w·as, zoals tot nu toe iedere keer bij het Auto-van-het-jaar-feest gebeurde, iemand jarig. Na dit intermezzo gingen de muzikanten gewoon door in het strakke, strikte danstempo. Tenminste, totdat de jarige zich geroepen voelde iets te zeggen en wel in het Engels. Een voorwaar tactische manoeuvre want hierdoor behoefden de Duitsers niet te luisteren. Zijn gedempte woorden drongen gelukkig slechts tot de tafels door die het dichtst bij het podium waren geplaatst de man had niets te zeggen. Hij zei zelfs iets onsamenhangends over de herdenking van zijn 97e geboortedag. Deze kennelijk als grapje bedoelde opmerking ging in het geroezemoes verloren. De man ging even later mismoedig af, begeleid door applaus. Applaus? Jazeker, de verblufte disgenoten, die niets hadden verstaan en dus niets hoefden te begrijpen, waren blij dat het over was. Een enig tafereeltje; het zag er zelfs naar uit dat iedereen de man had begrepen. Het was te mooi om waar te zijn....  

  • VERSPREKING

Autovisie's hoofdredacteur Fred van der Vlugt maakte melding van de Auto van het Jaar l976; een verspreking die in het Engels gemakkelijk kan gebeuren. Het verwekte gelach en in ieder geval blije gezichten hij NSU die hun Ro 80 immers op de toekomst hebben geconstrueerd....

  • NlET IN JAPANS

Paul Frere, sprekend namens de jury van 44 tijdens zijn toespraak: "Duits gaat nog wel maar ik hoop niet dat volgend jaar een Japanse auto als eersten uit de bus komt - dat red ik nooit!"

  • NIET BLITZEN

Daar de opnamen voor de televisie, in kleur zouden worden geregistreerd - overigens leek een deel van de ontvangstzaal meer op een studio dan op een ruimte waar men de geneugten des levens met goede sier zou kunnen smaken - werd aan de vele aanwezige fotografen verzocht vooral niet te willen blitzen, daar dit de kleurenopnamen onherstelbaar zou schaden. Overigens hoefde er ook helemaal niet geflitst te worden want de schijnwerpers, die bij elkaar op I5 kilowatt kwamen, wierpen zulke lichtsterke bundels af, dat blitzlicht beslist niet nodig was.  


NIEUWE NSU  TERUG NAAR BOVEN

Dr. Von Heydekampf vatte deze Auto van het jaarbijeenkomst, zo belangrijk omdat immers een wel haast ongekend aantal automobiel journalisten uit binnen- en buitenland tezaam waren, aan om een nieuw NSU-model aan te kondigen. Deze nieuwe wagen, waarvan reeds

prototypen bestaan, zal eind van dit jaar, misschien begin volgend jaar geļntroduceerd worden. Het zal een vier tot vijfpersoons "familiewagen" zijn van relatief conventionele vormgeving en opbouw. Hoogst verrassend is, dat in deze wagen geen Wankelmotor zal worden toegepast, maar een viercilinder lijnmotor. 

FOTO5 Boven: Drie redevoeringen, drie woordvoerders. Autovisie's hoofdredacteur F. J. v. d. Vlugt bijt de spits af.

Hoe groot die motor worden zal, is nog niet exact vastgesteld, maar de cilinderinhoud zal de 1700 cc niet vermissen. Oorspronkelijk werd over een 1500 cc-motor gedacht, maar de concurrentie op de West-Duitse markt vraagt, zoals wel duidelijk is, om enkele honderden ceecees meer. Het is in het geheel niet uitgesloten, dat deze wagen voorwielaandrijving zal krijgen.   

SERVETTEN

Jan Apetz at zich op de hem geheel eigen wijze door het diner. Hij schoof alle schotels opzij en wierp zich in artistieke drift op zoveel mogelijk servetten waarop hij beslag kon leggen, daarbij in niet onbelangrijke mate geholpen door zijn tafelgenoten. Tijdens het diner ontstonden zijn bekende creaties - voor de feestelijke gelegenheid zelfs In twee kleuren.

De obers vonden het allemaal maar niks. Dat van die servetten. Daar gaat je tafellinnen! Maar ze stonden zo lang en zo geboeid te kijken dat ze daarvan helemaal niets meer durfden te zeggen, ook niet toen iedereen zijn souvenir blij mee naar huis nam. In Hiltonkringen overweegt men thans de aanschaffing van papieren servetten die in voorraad moeten worden gehouden voor enthousiaste tafeltekenaars. . .

Bron: AUTOVISIE 13e jaargang nr. 7 16 februari 1968 (125 cent!)


En dit konden we onlangs in het gastenboek lezen en dat is erg leuk!

Name: Kenneth van der Vlugt (Homepage)  
Country: Netherlands Date: Wed Apr 2 17:15:11 2003
Comment: By chance I came across your page. It was a very nice surprise to see the old Pictures from Autovisie of the "Car of the Year award" for the NSU Ro 80. Great to see my Father as he was in those days. Thanks I enjoyed the site. Kenneth van der Vlugt

TO MAIN